Ladingdampen bij afgeven ontgassingsinstallatie (Dutch)By
Editor
02 July 21
0
comment

https://www.binnenvaart.nl/nieuws/nieuwsbrieven/44-2021/340-nieuwsbrief-2021-12

Ladingdampen bij afgeven ontgassingsinstallatie

In de Taskforce Varend Ontgassen is de vraag opgeworpen hoe ladingdampen aangemerkt moeten worden wanneer ze vanuit het ladingtanks van een schip worden overgebracht naar een ontgassingsinstallatie. Specifiek is de vraag gesteld of deze ladingdampen moeten worden aangemerkt als een afvalstof óf als een product. Deze vraag is van belang met het oog op het toepasselijk vergunningenregime.

Deze vraag was aan de orde, omdat de gebruikte definities in het CDNI en de Europese Kaderrichtlijn afval (Kra) niet gelijk zijn. Om de totstandkoming van proeven met ontgassingsinstallaties meer te stimuleren, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) destijds haar steun uitgesproken voor een benadering waarbij de ladingdampen (vooralsnog) als product worden aangemerkt en niet als afvalstof. Met de overige landen die deel uitmaken van het CDNI-verdrag zou ondertussen worden besproken hoe zij de afgegeven ladingdampen aanmerken.

Minister Cora van Nieuwhuizen van het ministerie van IenW laat middels een brief aan de Taskforce Varend Ontgassen weten dat er gesproken is met de andere landen. Daaruit is gebleken dat vrijwel elke verdragsstaat de afgegeven ladingdampen aanmerkt als een afvalstof en daarbij dus aansluit bij hetgeen de Europese Kaderrichtlijn afval (Kra) voorschrijft. Gelet op de uitkomsten van de bespreking in het CDNI en de relevante juridische kaders moet de minister concluderen dat het juridisch gezien de meest veilige keuze is om de afgegeven ladingdampen aan te merken als afvalstof. Hiermee wordt het risico van strijdigheid met de Kra vermeden en wordt een keuze gemaakt die aansluit bij de wijze van handelen in onze buurlanden.

De minister hoopt dat het advies van het ministerie kan bijdragen aan het vergunnen van succesvol geteste ontgassingsinstallaties, waarbij de toekenning van het predicaat “afval” op het moment van afgifte een circulaire toepassing niet in de weg hoeft te staan.

Bron: Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Zevenbergen